Bảng hướng dẫn đánh giá theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT
Cập nhật: 07.04.2022 09:59

Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD (26/02/2020)

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 kèm theo Bảng hướng dẫn đánh giá để thay thế cho Bảng hướng dẫn đánh giá kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

File đính kèm

CV1668 thay thế CV 768 (31.12.2019).pdf

Bảng hướng dẫn kèm CV 1668 thay thế CV 768 (31.12.2019).docx