Bổ sung chuẩn ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc
Cập nhật: 28.08.2017 03:15

Trường Đại học Đồng Nai bổ sung quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc, cụ thể như sau: 

1. Sinh viên các ngành đào tạo được sử dụng chứng chỉ tiếng Hàn Quốc để xét chuẩn đầu ra, áp dụng từ năm học 2016-2017 tại trường Đại học Đồng Nai.

2. Yêu cầu về chứng chỉ (tối thiểu) là:

- Trình độ đại học: TOPIK trung cấp 3 (tương đương B1 hình thức 6 bậc)

- Trình độ cao đẳng: TOPIK sơ cấp 2 (tương đương A2 hình thức 6 bậc).