Chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ năm 2016
Cập nhật: 28.08.2017 03:04

  Trường Đại học Đồng Nai điều chỉnh quy định chuẩn kiến thức bổ sung trình độ ngoại ngữ, tin học của các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau:

I. Về chuẩn trình độ ngoại ngữ

1. Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy (trừ chuyên ngành tiếng Anh) sinh viên phải đạt yêu cầu về chứng chỉ như sau:

- Trình độ đại học: có chứng chỉ B của một trong 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung hoặc chứng chỉ thay thế.

- Trình độ cao đẳng: có chứng chỉ A của một trong 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung hoặc chứng chỉ thay thế.

2. Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy sinh viên phải phải đạt yêu cầu về chứng chỉ như sau:

        - Trình độ đại học: có chứng chỉ B của một trong 2 thứ tiếng Pháp, Trung hoặc chứng chỉ thay thế.

- Trình độ cao đẳng: có chứng chỉ A của một trong 2 thứ tiếng Pháp, Trung hoặc chứng chỉ thay thế.

3. Các chứng chỉ được phép sử dụng thay thế:

STT

Chứng chỉ

Thay thế cho chứng chỉ

1

TOEIC 300

A tiếng Anh

TOEFL iBT 25

IELTS 3.5

2

TCF Niveau 2

A tiếng Pháp

3

HSK cấp độ 3

A tiếng Trung

4

TOEIC 400

A, B tiếng Anh

TOEFL iBT 32

IELTS 4.5

B1 chuẩn Châu Âu

5

TCF Niveau 3

A, B tiếng Pháp

6

HSK cấp độ 4

A, B tiếng Trung

 


4. Các đối tượng được miễn chứng chỉ ngoại ngữ:

- Sinh viên các ngành không chuyên Anh đã có bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Trung.

- Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh đã có bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Pháp hoặc tiếng Trung.

II. Về chuẩn trình độ tin học

1. Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy: sinh viên phải có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao.

2. Đối với các ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy: sinh viên phải có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

3. Các đối tượng được miễn chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin:

- Sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Sinh viên ở các chuyên ngành khác ngành Công nghệ thông tin đã có bằng Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

III. Lưu ý:

- Đối với sinh viên đã có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin không nằm trong các trường hợp được phép sử dụng thay thế, hoặc được miễn theo quy định trên sẽ được Hiệu trưởng xem xét và quyết định theo từng trường hợp cụ thể.

- Các chứng chỉ A, B tiếng Anh, Pháp, Trung và các chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do trường Đại học Đồng Nai hoặc do các trường đại học công lập, các sở Giáo dục và Đào tạo cấp, các trường hợp khác sẽ được Hiệu trưởng xem xét và quyết định.

- Đối với các văn bằng, chứng chỉ không do trường Đại học Đồng Nai cấp, trường hợp cần thiết, nhà trường sẽ kiểm tra tính pháp lý (đề nghị nơi cấp văn bằng, chứng chỉ xác minh).

- Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2015 trở về trước vẫn áp dụng theo công văn số 199/ĐHĐN ngày 11 tháng 8 năm 2014. Trường hợp chưa có chứng chỉ A, B tin học thì sử dụng chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thay thế chứng chỉ A và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao thay thế chứng chỉ B.

- Các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được chấp nhận là các chứng chỉ được cấp kể từ thời điểm sinh viên nhập học.

Công văn này được áp dụng cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng chính quy từ khóa tuyển sinh năm 2016. Trường hợp những sinh viên các khóa trước tốt nghiệp cùng khóa tuyển sinh năm 2016 trở đi cũng thực hiện theo nội dung công văn này.

Ban Giám hiệu yêu cầu lãnh đạo các khoa và các phòng chức năng thông báo cụ thể nội dung công văn đến toàn bộ sinh viên và cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị để biết và thực hiện./.