Điều chỉnh lịch thi hK4 - K43 và HK6 - K7 các ngành sư phạm
Cập nhật: 27.08.2020 02:51

Điều chỉnh lịch thi hK4 - K43 và HK6 - K7 các ngành sư phạm

 

CD THMN HK4 K43.xls

DH THMN HK6 K7.xls

CD THCS HK4 K43.xls

DH THPT HK6 K7.xls