Điều chỉnh Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Đợt 3)
Cập nhật: 27.01.2021 03:55

Điều chỉnh Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Đợt 3)

3. CD THCS HK3 K44 (Dieu chinh).xls

3. CD THCS HK5 K43 (Dieu chinh).xls

3. CD THMN HK3 K44 (Dieu chinh).xls

 3. CD THMN HK5 K43 (Dieu chinh).xls

3. DH THMN HK5 K8 (Dieu chinh).xls

3. DH THPT HK5 K8 (Dieu chinh).xls