Giới thiệu chung
Cập nhật: 01.11.2015 01:52


 Đội ngũ phòng Khảo thí và ĐBCL trường Đại học Đồng Nai

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 100/QĐ-ĐHĐN ngày 16/3/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai.

1. Đội ngũ cán bộ, viên chức của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

1.1. Danh sách cụ thể:

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng: TS. Dương Minh Hiếu.

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Xuân Tùng.

Chuyên viên:

ThS. Hoàng Thị Song Thanh;

ThS. Đỗ Thị Hà;

ThS. Cao Thị Bạch Yến;

ThS. Hà Thị Phương Thảo.

1.2. Thống kê về đội ngũ:

STT

Bộ phận

Tổng số cán bộ, viên chức

Đảng viên

Số cán bộ, viên chức

Biên chế

Hợp đồng

Trình độ

TS

ThS.

ĐH

Khác

T.số

Nữ

1

Lãnh đạo

2


2

2

1

1

2

Chuyên viên

4

4

4

4

 


4

 3

Nhân viên, phục vụTổng cộng

6

4

6

6

 

1

5

          

2. Chức năng của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Đồng Nai.

3. Nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Đàm bảo chất lượng:

3.1. Công tác khảo thí:

Đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các kỳ thi, đợt thi trong quá trình đào tạo đối với các hệ, các bậc đào tạo của Trường, gồm: kiểm tra từ khâu ra đề thi, tổ chức in sao đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi (bao gồm chấm phúc tra, phúc khảo, thẩm định ngẫu nhiên) và lưu trữ kết quả thi.

Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học (gồm tự luận và trắc nghiệm); nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp hiện đại, các thiết bị hỗ trợ vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, bậc đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Phân tích kết quả thi các môn học nhằm kịp thời tham mưu cho Hiệu trưởng những giải pháp đảm bảo chất lượng đánh giá người học theo yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

Thường trực trong công tác chấm thi các kỳ thi tuyển sinh của Trường.

3.2. Công tác ĐBCL:

Đề xuất các mục tiêu chất lượng, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường.

Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường; đầu mối quan hệ với các tổ chức kiểm định trường đại học trong và ngoài nước để thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo dõi, hướng dẫn, tư vấn và phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng: khảo sát ý kiến các bên có liên quan trong quá trình đào tạo; đánh giá chất lượng giảng dạy; đánh giá chất lượng chương trình và cơ sở đào tạo;…

3.3. Công tác khác:

Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng trong Trường.

Tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu của Trường về hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng; Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo số liệu định kỳ của Trường theo yêu cầu của ĐHQG-HCM và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được giao. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh; và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Trường.