Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp Đại học khóa 6, 7, 8
Cập nhật: 30.06.2020 03:01

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp Đại học khóa 6, 7, 8

DH NSP HK4 K8.xls

DH NSP HK6 K7.xls

DH THMN HK4 K8.xls

DH THMN HK6 K7.xls

DH THMN HK8 K6.xls

DH THPT HK4 K8.xls

DH THPT HK6 K7.xls

DH THPT HK8 K6.xls