Lịch trực phòng KT - ĐBCL & TTGD trong thời gian giãn cách
Cập nhật: 09.07.2021 04:00

 

LỊCH TRỰC PHÒNG KHẢO THÍ – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

 

Căn cứ Kế hoạch năm học, kế hoạch đào tạo và kế hoạch thi kết thúc học phần năm học 2020 – 2021;

Căn cứ văn bản số 854/ĐHĐN-TCHC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15 /CT-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục phân công lịch trực tại đơn vị như sau:

Ngày trực

Họ và Tên

Bộ phận

Số điện thoại

Ghi chú

26/7/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Cao Thị Bạch Yến

Chuyên viên

0919 252299

 

27/7/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Hoàng Thị Song Thanh

Chuyên viên

0901 295773

 

28/7/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Đỗ Thị Hà

Chuyên viên

0985 020276

 

29/7/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Hà Thị Phương Thảo

Chuyên viên

0906 646928

 

30/7/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Trần Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

0349 105469

 

02/8/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Cao Thị Bạch Yến

Chuyên viên

0919 252299

 

03/8/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Hoàng Thị Song Thanh

Chuyên viên

0901 295773

 

04/8/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Đỗ Thị Hà

Chuyên viên

0985 020276

 

05/8/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Hà Thị Phương Thảo

Chuyên viên

0906 646928

 

06/8/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Trần Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

0349 105469

 

09/8/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Cao Thị Bạch Yến

Chuyên viên

0919 252299

 

10/8/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Hoàng Thị Song Thanh

Chuyên viên

0901 295773

 

11/8/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Đỗ Thị Hà

Chuyên viên

0985 020276

 

12/8/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Hà Thị Phương Thảo

Chuyên viên

0906 646928

 

13/8/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Trần Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

0349 105469