Quy định thi giai đoạn dịch COVID-19
Cập nhật: 28.07.2021 10:55

Quy định thi kết thúc học phần trong giai đoạn dịch COVID-19

915 Quyet dinh quy dinh online.pdf

 Quy dinh thi trong dich Covid-19 (Dieu chinh).docx