Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021
Cập nhật: 05.09.2021 09:10

Theo lịch thi thử đã công bố, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 8, 9, 10 và 44 link đăng nhập vào phòng thi. Cụ thể:

Ngày

Ca

Phòng

Link Google Meet

06/9/2021

Ca 1

07h00’

01

https://meet.google.com/zky-upxp-qae

02

https://meet.google.com/ayx-gjed-hay

03

https://meet.google.com/daa-bpob-ohk

04

https://meet.google.com/rwg-dcst-fgi

05

https://meet.google.com/zig-zkzc-zdu

06

https://meet.google.com/kta-wgmx-vnn

07

https://meet.google.com/gfb-shjn-hby

08

https://meet.google.com/cgr-dqix-nfp

09

https://meet.google.com/vat-zyqa-qmu

10

https://meet.google.com/ixf-xajf-ije

11

https://meet.google.com/rvq-ujsh-sht

12

https://meet.google.com/boz-vqmg-chq

13

https://meet.google.com/pcy-tsai-fny

14

https://meet.google.com/zpv-dyyc-jhp

15

https://meet.google.com/ujq-vazy-oad

16

https://meet.google.com/tks-fpuh-oso

17

https://meet.google.com/wto-ujee-tex

18

https://meet.google.com/ndj-ufmw-xcy

19

https://meet.google.com/ntv-hdsz-eav

20

https://meet.google.com/fbz-jddp-edv

06/9/2021

Ca 2

09h00’

21

https://meet.google.com/pqk-iqvr-hon

22

https://meet.google.com/fyj-kmro-jez

23

https://meet.google.com/ohr-jcif-hdn

24

https://meet.google.com/mdz-cway-uay

25

https://meet.google.com/dwq-ditn-brf

26

https://meet.google.com/jce-yrxq-emr

27

https://meet.google.com/zrp-gpyh-hfm

28

https://meet.google.com/nae-kqjo-rjo

29

https://meet.google.com/xph-uxfy-uyh

30

https://meet.google.com/fjk-fztc-fex

31

https://meet.google.com/coa-ntsm-ifn

32

https://meet.google.com/che-yiyf-vmn

33

https://meet.google.com/jww-caru-rpr

34

https://meet.google.com/kfh-ctzm-wor

35

https://meet.google.com/mkg-sbqc-gqv

36

https://meet.google.com/ico-vpqi-edk

37

https://meet.google.com/yyg-bxxn-uqw

38

https://meet.google.com/nkp-deta-fxs

39

https://meet.google.com/qdg-jmbx-urr

40

https://meet.google.com/qjb-qowz-ryk

06/9/2021

Ca 3

13h00’

41

https://meet.google.com/gbe-wkgv-xom

42

https://meet.google.com/iiz-qpeu-aiv

43

https://meet.google.com/zky-upxp-qae

44

https://meet.google.com/ayx-gjed-hay

45

https://meet.google.com/daa-bpob-ohk

46

https://meet.google.com/rwg-dcst-fgi

47

https://meet.google.com/zig-zkzc-zdu

48

https://meet.google.com/kta-wgmx-vnn

49

https://meet.google.com/gfb-shjn-hby

50

https://meet.google.com/cgr-dqix-nfp

51

https://meet.google.com/vat-zyqa-qmu

52

https://meet.google.com/ixf-xajf-ije

53

https://meet.google.com/rvq-ujsh-sht

54

https://meet.google.com/boz-vqmg-chq

55

https://meet.google.com/pcy-tsai-fny

56

https://meet.google.com/zpv-dyyc-jhp

57

https://meet.google.com/ujq-vazy-oad

58

https://meet.google.com/tks-fpuh-oso

59

https://meet.google.com/wto-ujee-tex

60

https://meet.google.com/ndj-ufmw-xcy

06/9/2021

Ca 4

15h00’

61

https://meet.google.com/ntv-hdsz-eav

62

https://meet.google.com/fbz-jddp-edv

63

https://meet.google.com/pqk-iqvr-hon

64

https://meet.google.com/fyj-kmro-jez

65

https://meet.google.com/ohr-jcif-hdn

66

https://meet.google.com/mdz-cway-uay

67

https://meet.google.com/dwq-ditn-brf

68

https://meet.google.com/jce-yrxq-emr

69

https://meet.google.com/zrp-gpyh-hfm

70

https://meet.google.com/nae-kqjo-rjo

71

https://meet.google.com/xph-uxfy-uyh

72

https://meet.google.com/fjk-fztc-fex

73

https://meet.google.com/coa-ntsm-ifn

74

https://meet.google.com/che-yiyf-vmn

75

https://meet.google.com/jww-caru-rpr

76

https://meet.google.com/kfh-ctzm-wor

77

https://meet.google.com/mkg-sbqc-gqv

78

https://meet.google.com/ico-vpqi-edk

79

https://meet.google.com/yyg-bxxn-uqw

80

https://meet.google.com/nkp-deta-fxs

07/9/2021

Ca 1

07h00’

81

https://meet.google.com/qdg-jmbx-urr

82

https://meet.google.com/qjb-qowz-ryk

83

https://meet.google.com/gbe-wkgv-xom

84

https://meet.google.com/iiz-qpeu-aiv

85

https://meet.google.com/zky-upxp-qae

86

https://meet.google.com/ayx-gjed-hay

87

https://meet.google.com/daa-bpob-ohk

88

https://meet.google.com/rwg-dcst-fgi

89

https://meet.google.com/zig-zkzc-zdu

90

https://meet.google.com/kta-wgmx-vnn

91

https://meet.google.com/gfb-shjn-hby

92

https://meet.google.com/cgr-dqix-nfp

93

https://meet.google.com/vat-zyqa-qmu

94

https://meet.google.com/ixf-xajf-ije

95

https://meet.google.com/rvq-ujsh-sht

96

https://meet.google.com/boz-vqmg-chq

97

https://meet.google.com/pcy-tsai-fny

98

https://meet.google.com/zpv-dyyc-jhp

99

https://meet.google.com/ujq-vazy-oad

100

https://meet.google.com/tks-fpuh-oso

07/9/2021

Ca 2

09h00’

101

https://meet.google.com/wto-ujee-tex

102

https://meet.google.com/ndj-ufmw-xcy

103

https://meet.google.com/ntv-hdsz-eav

104

https://meet.google.com/fbz-jddp-edv

105

https://meet.google.com/pqk-iqvr-hon

106

https://meet.google.com/fyj-kmro-jez

107

https://meet.google.com/ohr-jcif-hdn

108

https://meet.google.com/mdz-cway-uay

109

https://meet.google.com/dwq-ditn-brf

110

https://meet.google.com/jce-yrxq-emr

111

https://meet.google.com/zrp-gpyh-hfm

112

https://meet.google.com/nae-kqjo-rjo

113

https://meet.google.com/xph-uxfy-uyh

114

https://meet.google.com/fjk-fztc-fex

115

https://meet.google.com/coa-ntsm-ifn

116

https://meet.google.com/che-yiyf-vmn

117

https://meet.google.com/jww-caru-rpr

118

https://meet.google.com/kfh-ctzm-wor

119

https://meet.google.com/mkg-sbqc-gqv

120

https://meet.google.com/ico-vpqi-edk

07/9/2021

Ca 3

13h00’

121

https://meet.google.com/yyg-bxxn-uqw

122

https://meet.google.com/nkp-deta-fxs

123

https://meet.google.com/qdg-jmbx-urr

124

https://meet.google.com/qjb-qowz-ryk

125

https://meet.google.com/gbe-wkgv-xom

126

https://meet.google.com/iiz-qpeu-aiv

127

https://meet.google.com/zky-upxp-qae

128

https://meet.google.com/ayx-gjed-hay

129

https://meet.google.com/daa-bpob-ohk

130

https://meet.google.com/rwg-dcst-fgi

131

https://meet.google.com/zig-zkzc-zdu

132

https://meet.google.com/kta-wgmx-vnn

133

https://meet.google.com/gfb-shjn-hby

134

https://meet.google.com/cgr-dqix-nfp

135

https://meet.google.com/vat-zyqa-qmu

136

https://meet.google.com/ixf-xajf-ije

137

https://meet.google.com/rvq-ujsh-sht

138

https://meet.google.com/boz-vqmg-chq

139

https://meet.google.com/pcy-tsai-fny

140

https://meet.google.com/zpv-dyyc-jhp

07/9/2021

Ca 4

15h00’

141

https://meet.google.com/ujq-vazy-oad

142

https://meet.google.com/tks-fpuh-oso

143

https://meet.google.com/wto-ujee-tex

144

https://meet.google.com/ndj-ufmw-xcy

145

https://meet.google.com/ntv-hdsz-eav

146

https://meet.google.com/fbz-jddp-edv

147

https://meet.google.com/pqk-iqvr-hon

148

https://meet.google.com/fyj-kmro-jez

149

https://meet.google.com/ohr-jcif-hdn

150

https://meet.google.com/mdz-cway-uay

151

https://meet.google.com/dwq-ditn-brf

152

https://meet.google.com/jce-yrxq-emr

153

https://meet.google.com/zrp-gpyh-hfm

154

https://meet.google.com/nae-kqjo-rjo

155

https://meet.google.com/xph-uxfy-uyh

156

https://meet.google.com/fjk-fztc-fex

157

https://meet.google.com/coa-ntsm-ifn

158

https://meet.google.com/che-yiyf-vmn

159

https://meet.google.com/jww-caru-rpr

160

https://meet.google.com/kfh-ctzm-wor

 

Sinh viên đăng nhập vào phòng thi từ 15 đến 30 phút trước ca thi.

Danh sách phòng thi, sinh viên xem trong file đính kèm. Những Sinh viên Khóa 7, 43 trở về trước học cải thiện tham gia thi thử thi tại phòng 22 chung với lớp Khoa học môi trường Khóa 9. Danh sách phòng thi chính thức phòng KT-ĐBCL&TTGD sẽ thông báo trên website trước ngày thi.

  PHONG_THI_K8-9-10-44 (thi thu).xlsx