Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Cập nhật: 11.02.2022 02:50

Căn cứ lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022 các lớp cao đẳng, đại học Khóa 8, 9, 10 và 44;

Căn cứ Thông báo số 144/TB-ĐHĐN ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động của Trường Đại học Đồng Nai.

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các khoá về việc thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 các lớp cao đẳng, đại học Khóa 8, 9, 10 và 44, cụ thể như sau:

1. Lịch thi ngày 15/02/2022 chuyển sang ngày 26/02/2022 (thứ tự phòng thi, ca thi, môn thi không đổi).

2. Bổ sung lịch thi học phần Kỹ năng bán hàng (tiếng Anh) ngành Ngôn ngữ Anh K8 thi vào Ca 2 ngày 23/02/2022.

Chi tiết file đính kèm. Thông báo thay đổi lịch thi.pdf

  LICH THI K8-9-10-44 HOC KY I NAM HOC 2021-2022 (Thay đổi).xls