Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021
Cập nhật: 15.09.2021 11:25

Ngày 15/9/2021, trường Đại học Đồng Nai ban hành Thông báo số 1136/TB-ĐHĐN về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2020-2021 cho sinh viên học cải thiện theo hình thức trực tuyến. Do Nhà trường đang tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên các khóa 8, 9, 10 và 44 và tính cấp bách để tạo điều kiện cho sinh viên khóa 7, khóa 43 trở về trước có cơ hội tìm việc làm nên học kỳ 3 Nhà trường sẽ tổ chức thi vào các buổi tối trong tuần. Cụ thể:

Thời gian thi: Từ ngày 22/09/2021 đến 10/10/2021.

Ca thi: Ca 5: 19 giờ. Sinh viên đăng nhập vào phòng thi trước 30 phút.

Lịch thi và hướng dẫn thi trực tuyến, sinh viên theo dõi trên webside phòng KT-ĐBCL & TTGD sau ngày 18/09/2021.

Bản chi tiết (file đính kèm) Thông báo tổ chức thi học kỳ 3 năm 2020-2021.pdf