logo
logo
 02513.857.046
Time 09.05.2019 02:36 | View 3.982

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Đồng Nai có cơ cấu tổ chức về nhân sự như sau:

01 (Một) Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng: TS. Dương Minh Hiếu.

01 (Một) Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Xuân Tùng.

04 (Bốn) chuyên viên:

ThS. Hoàng Thị Song Thanh;

ThS. Đỗ Thị Hà;

ThS. Cao Thị Bạch Yến;

ThS. Hà Thị Phương Thảo.

Phân công nhiệm vụ cụ thể:

1.TS. Dương Minh Hiếu


TS. Dương Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn bộ hoạt động của phòng nhằm hoàn thành chức năng và nhiệm vụ khảo thí- đảm bảo chất lượng theo qui định.

- Tham mưu Hiệu trưởng chỉ đạo, xây dựng các văn bản và triển khai các chủ trương, chính sách, qui chế của Bộ GDĐT và của Trường về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng.

- Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng các văn bản về hướng dẫn, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về khảo thí và đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và Chủ tịch các Hội đồng thi về lập hội đồng thi, ban đề thi, ban chấm thi học phần và phân công nhiệm vụ theo kế hoạch chuyên môn của Nhà trường.

- Trực tiếp thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đánh giá công vụ, thi đua khen thưởng của phòng.

- Nhận, kiểm duyệt và bảo quản đề thi; chuyển giao cho bộ phận in sao đề thi khi tổ chức thi.

- Tham gia Hội đồng thi các hệ, các trình độ , hình thức đào tạo và thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Nhà trường.

- Tham gia các hội đồng chuyên môn theo quyết định, kế hoạch của Ban Giám hiệu và các hội đồng về công tác quản lý hành chính của Nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách công tác khảo thí (có thể giao riêng một số mảng, công việc cụ thể cho các cá nhân khác) và các quan hệ phối hợp với các phòng ban trong trường về công tác khảo thí.

- Quản lý, chịu trách nhiệm về các chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức phòng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công, điều động và chỉ đạo đột xuất của Ban Giám hiệu Nhà trường.

2. ThS. Nguyễn Xuân Tùng

Ths. Nguyễn Xuân Tùng, Phó trưởng phòng

- Giúp việc cho Phó trưởng phòng, phụ trách phòng trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng về thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách công tác đảm bảo chất lượng và quan hệ với các phòng, khoa, tổ chuyên môn để thực hiện công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng. Tham mưu việc tổ chức xây dựng các kế hoạch: Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo của trường, các điều kiện và thực hiện tự kiểm định chất lượng, cung cấp minh chứng kiểm định theo yêu cầu về công tác kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục- Đào tạo.

- Tham gia làm thành viên các hội đồng kiểm định, đánh giá, đảm bảo chất lượng của trường.

- Xây dựng các dự thảo văn bản về nội dung công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng đồng thời triển khai và theo dõi thực hiện và báo cáo về kế hoạch  thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của các phòng ban, khoa, tổ chuyên môn trong Trường.

- Tham gia thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng, giám sát việc thực hiện chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo.

- Tham gia các hội đồng thi, ban coi thi, đề thi, chấm thi, xây dựng và thực hiện kế hoạch thi, lập dự thảo thành lập các hội đồng hoặc ban chấm thi, nhận và duyệt thể thức đề thi theo phân công của Trưởng phòng.

- Tham gia các hội đồng chuyên môn, hội đồng về công tác quản lý hành chính của Nhà trường

- Kiểm tra các cán bộ khảo thí trực tiếp làm dự thảo thanh toán tiền bồi dưỡng phục vụ thi các hệ, các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

- Chỉ đạo, kiểm tra tổ chức sao in, bảo mật các đề thi và kết quả thi theo qui chế .

- Thực hiện việc hướng dẫn và làm đề thi trắc nghiệm cho giảng viên theo qui định của Trường, chấm thi trắc nghiệm bằng phần mềm hoặc máy tính.

- Hỗ trợ Phụ trách phòng về công tác đảm bảo chất lượng: Xây dựng và xử lý các biểu mẫu khảo sát, đánh giá về nội dung đảm bảo chất lượng, tham gia công tác công khai kết quả kiểm định.

-Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu hoặc Phụ trách phòng

3. ThS. Hoàng Thị Song Thanh

 

Ths. Hoàng Thị Song Thanh, Chuyên viên

- Trực tiếp phụ trách việc chấm thi các hệ đào tạo trung cấp, cao đẳng không chính quy và hệ đại học sư phạm chính quy; các lớp bảo mẫu và các lớp đào tạo ngắn hạn, các lớp Cơ sở 4.

- Xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức chấm thi và tham gia làm thư ký, phục vụ các hội đồng coi, chấm thi.

  - Theo dõi kết quả, cập nhật điểm thi báo cáo kết quả thi cho lãnh đạo các hội đồng thi và các phòng chức năng, các khoa, tổ chuyên môn. Lưu trữ bảng điểm và kết quả học tập của sinh viên.

- Phối hợp với chuyên viên Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên tổ chức thi học phần và trả nợ học phần cho sinh viên hệ chính qui trình độ cao đẳng, trung cấp. - Tiếp nhận đơn xin xem lại bài thi học phần, xin phúc khảo của sinh viên các hệ đào tạo trung cấp, cao đẳng không chính quy và hệ đại học sư phạm chính quy; các lớp bảo mẫu và đào tạo ngắn hạn, các lớp Cơ sở 4.

- Trực tiếp làm thanh toán tiền chấm thi của giám khảo và ban thư ký phục vụ chấm thi, làm đề của các hệ mà mình được phân công phụ trách.

- Tham gia xử lý dữ liệu về kết quả thi bằng máy và phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

4. ThS. Cao Thị Bạch Yến

 

Ths. Cao Thị Bạch Yến, Chuyên viên

- Trực tiếp phụ trách việc chấm thi các hệ đào tạo trình độ cao đẳng và đại học ngoài sư phạm chính quy, các lớp Cơ sở 3.

- Phối hợp với chuyên viên Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên tổ chức thi học phần và trả nợ học phần cho sinh viên hệ chính qui trình độ đại học, cao đẳng ngoài sư phạm. Tiếp nhận đơn xin xem lại bài thi học phần, xin phúc khảo của sinh viên hệ đào tạo trình độ cao đẳng và đại học ngoài sư phạm chính quy, các lớp Cơ sở 3.

- Tham gia làm thư ký, phục vụ các hội đồng , ban coi thi, chấm thi theo phân công của lãnh đạo phòng.

- Trực tiếp làm thanh toán tiền chấm thi của giám khảo và ban thư ký phục vụ chấm thi, làm đề của các hệ mà mình được phân công phụ trách.

- Dự trù, thực hiện văn phòng phẩm cho phòng và các kỳ thi.

5. ThS. Đỗ Thị Hà

 

Ths. Đỗ Thị Hà, Chuyên viên

- Trực tiếp phụ trách việc chấm thi các hệ đào tạo trung cấp, cao đẳng mầm non hệ chính quy; trung cấp, cao đẳng tiểu học hệ chính quy và đại học liên thông, các lớp Cơ sở 3.

- Lập dự thảo kế hoạch chấm thi, làm nhiệm vụ thư ký, phục vụ các hội đồng coi, chấm thi, liên hệ phòng chức năng và các khoa về bố trí cán bộ  chấm thi, bố trí phòng chấm thi, báo cáo kết quả thi, cung cấp hồ sơ, số liệu làm thanh toán kinh phí các hội đồng thi hệ chính qui trình độ cao đẳng, trung cấp,...

- Phối hợp với chuyên viên Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên tổ chức thi học phần và trả nợ học phần cho sinh viên hệ chính qui trình độ cao đẳng, trung cấp. Tiếp nhận đơn xin xem lại bài thi học phần, xin phúc khảo của sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng mầm non hệ chính quy; trung cấp, cao đẳng tiểu học hệ chính quy và đại học liên thông, các lớp Cơ sở 3.

- Trực tiếp làm thanh toán tiền chấm thi của giám khảo và ban thư ký phục vụ chấm thi, làm đề của các hệ mà mình được phân công phụ trách.

- Làm công tác văn thư, lưu trữ, sử dụng hồ sơ thi của Phòng.

- Làm thư ký các buổi họp Phòng.

- Làm thủ quỹ Phòng.

6. ThS. Hà Thị Phương Thảo

 

Ths. Hà Thị Phương Thảo, Chuyên viên

- Trực tiếp phụ trách việc chấm thi hệ đào tạo hệ cao đẳng sư phạm (các ngành khoa học cơ bản khối trung học cơ sở) hệ chính quy; văn bằng 2, cao đẳng khiếm thính, các lớp Cơ sở 4.

- Trực tiếp nhận các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ của sinh viên (chứng chỉ của các trường, cơ sở đào tạo ngoài Nhà trường cấp) và phối hợp với các khoa, phòng đào tạo để thực hiện các thủ tục thẩm định.

- Tham gia làm thư ký Hội đồng kiểm định, thẩm định chất lượng của Nhà trường.

- Thực hiện các dự thảo văn bản, các báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn của lãnh đạo phòng, theo dõi thực hiện và xử lý kết quả điều tra, thu thập ý kiến từ giảng viên, sinh viên và các đối tượng khác về kiểm định và đảm bảo chất lượng.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ tự đánh giá, kiểm định chất lượng của Nhà trường.

- Phối hợp với chuyên viên Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên tổ chức thi học phần và trả nợ học phần cho sinh viên hệ chính qui trình độ cao đẳng sư phạm và đại học văn bằng 2. Tiếp nhận đơn xin xem lại bài thi học phần, xin phúc khảo của sinh viên hệ cao đẳng sư phạm (các ngành khoa học cơ bản khối trung học cơ sở) hệ chính quy; văn bằng 2, cao đẳng khiếm thính và các lớp Cơ sở 4.

- Trực tiếp làm thanh toán tiền chấm thi của giám khảo và ban thư ký phục vụ chấm thi, làm đề của các hệ mà mình được phân công phụ trách.