logo
logo
 0613 ******
Time 07.03.2016 08:39 | View 308

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 100/QĐ-ĐHĐN ngày 16/03/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai. Phòng hiện có 04 cán bộ, viên chức.

1. Chức năng-nhiệm vụ

1.1. Chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lí, xây dựng kế hoạch tổ chức công tác thi và đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng của trường.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo.

1.2. Nhiệm vụ:

1.2.1. Nhiệm vụ khảo thí

Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai các chủ trương, chính sách, qui chế mới của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của trường về lĩnh vực khảo thí;

Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung các văn bản về khảo thí điểm triển khai; 

Phối hợp với Phòng Đào tạo, Ph.ng Thanh tra - Pháp chế (TTPC) cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi đánh giá kết quả học tập của các hệ chính qui, không chính qui, các h.nh thức đào tạo, bồi dưỡng thuộc nhà trường tổ chức và quản lí;

Phối hợp với Ph.ng Đào tạo và các ph.ng chức năng tham mưu thành lập các hội đồng coi thi, chấm thi, ban đề thi và các bộ phận phục vụ khác cho các kỳ thi; tổ chức coi thi, chấm thi và giao nhận, lưu trữ bài thi theo đúng qui chế thi và kế hoạch của nhà trường;

Bảo quản, lưu trữ điểm thi và các tài liệu liên quan đến kết quả thi theo qui định;

Quản lí và lưu trữ, sử dụng hệ thống ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp, thực hành, thi trắc nghiệm cho từng môn học, cải tiến phương pháp đánh giá, tổ chức thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, các hình thức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá và đảm bảo chất lượng;

Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ, thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị khác vào việc soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi;

Thẩm định tính chính xác của việc lên điểm sau khi chấm thi; tổ chức chấm ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học;

Tham gia công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp của nhà trường;

1.2.2. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng

Giúp Hiệu trưởng triển khai các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp qui của Bộ Giáo dục- Đào tạo, của UBND tỉnh và của trường về đảm bảo chất lượng giáo dục;

Xây dựng các văn bản chỉ đạo theo yêu cầu của nhà trường và triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu về nội dung kiểm định của Bộ Giáo dục- Đào tạo và chức năng của trường.

Chủ trương và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và định kỳ đăng kí kiểm định chương trình, kiểm định trường;

Chủ trương và phối hợp với các đơn vị luên quan trong việc thường xuyên cập nhật minh chứng theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của trường. Quản lí, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá;

Tham gia tổ chức các hội đồng thẩm định, đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng , nghiên cứu khoa học, hội giảng ... ;

Tổ chức tham gia đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Tham gia các khóa tập huấn về hoạt động kiểm định chất lượng do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức. Tham gia các hoạt động đánh giá ở trong nước và quốc tế theo yêu cầu của nhà trường;

Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trên Websie và các phương tiện thông tin khác của nhà trường.

 


 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 6
Hôm nay 10
Hôm qua 33
Cao nhất (17.03.2017) 259
Tổng cộng 7.335