logo
logo
 02513.857.046

Sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức thi học phần 2020

Time 30.06.2020 02:54 | View 30
Sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức thi học phần áp dụng tại trường Đại học Đồng Nai từ tháng 04/2020

Quy định biên soạn và sử dụng bộ đề thi

Time 25.04.2019 11:07 | View 501
Quy định biên soạn và sử dụng bộ đề thi

Quy định ra đề thi và quy trình sao in đề thi học phần

Time 25.04.2019 11:09 | View 463
Quy định ra đề thi và quy trình sao in đề thi học phần
1