logo
logo
 02513.857.046

Sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức thi học phần 2020

Time 31.08.2020 04:37 | View 97
Sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức thi học phần áp dụng tại trường Đại học Đồng Nai từ tháng 04/2020

Quy định biên soạn và sử dụng bộ đề thi

Time 25.04.2019 11:07 | View 563
Quy định biên soạn và sử dụng bộ đề thi

Quy định ra đề thi và quy trình sao in đề thi học phần

Time 25.04.2019 11:09 | View 535
Quy định ra đề thi và quy trình sao in đề thi học phần
1