logo
logo
 02513.857.046

Kế hoạch Khảo sát các bên liên quan về các điều kiện ĐBCL (1156, 20/9/21).

Time 21.09.2021 09:03 | View 7

Trường Đại học Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc khảo sát các bên liên quan về các điều kiện ĐBCL

Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong (1155, 20/9/21)

Time 21.09.2021 09:01 | View 4

Năm học 2021-2022, việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Trường Đại học Đồng Nai sẽ thực hiện theo Kế hoạch số 1155/KH-ĐHĐN ngày 20/9/2021.

Quy định bảo mật và an toàn thông tin ĐBCL bên trong (1153, 20/09/21)

Time 21.09.2021 08:55 | View 5

Ngày 20/9/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai đã ban hành Quy định bảo mật và an toàn thông tin ĐBCL bên trong theo Quyết định số 1153/QĐ-ĐHĐN

Kế hoạch Lấy ý kiến (1096, 6/9/2021)

Time 10.09.2021 08:44 | View 16

Ngày 6/9/2021, Trường Đại học Đồng Nai bắt đầu triển khai thực hiện Kế hoạch số 1096/KH-ĐHĐN Lấy ý kiến các bên liên quan về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Quy định Lấy ý kiến (1095, 6/9/2021)

Time 10.09.2021 08:44 | View 15

Ngày 6/9/2021, Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1095/QĐ-ĐHĐN của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Thông báo bãi bỏ Quy định nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (1086, 1/9/2021)

Time 10.09.2021 08:43 | View 8

Ngày 1/9/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai đã có Thông báo số 1086/TB-ĐHĐN về việc bãi bỏ quy định sinh viên phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Quyết định bãi bỏ Quyết định 215 về nộp chứng chỉ NN-TH (1085, 1/9/2021)

Time 10.09.2021 08:42 | View 15

Ngày 1/9/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai đã ban hành Quyết định số  1085/QĐ-ĐHĐN bãi bỏ Quyết định số 215/QĐ-ĐHĐN ngày 5/3/2020 quy định về nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Quy định hoạt động ĐBCL DNU (1036, 20/8/2021)

Time 10.09.2021 08:42 | View 11

Ngày 20/8/2021, Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai đã ban hành Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng Trường Đại học Đồng Nai (Theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHĐN)

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 (1032, 20/8/2021)

Time 10.09.2021 08:41 | View 21

Trường Đại học Đồng Nai đã xây dựng Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 (Kế hoạch số 1032/KH-ĐHĐN, ngày 20/8/2021)

12