logo
logo
 02513.857.046

Kế hoạch lựa chọn đối tác và các tiêu chí (1240, 11/10/2021)

Time 13.10.2021 10:28 | View 87
Kế hoạch Lựa chọn đối tác và các tiêu chí so chuẩn, đối sánh của DNU năm học 2021-2022

Thông báo thực hiện các loại Sổ tay (1238, 11/10/2021)

Time 13.10.2021 10:26 | View 77
Thông báo của Hiệu trưởng về việc thực hiện các loại Sổ tay sinh viên; Sổ tay giảng viên; Sổ tay Nghiên cứu khoa học và Sổ tay Đảm bảo chất lượng

Thông báo góp ý KPIs (1179, 27/9/2021)

Time 27.09.2021 09:25 | View 110
Thông báo rà soát, góp ý để xây dựng Các chỉ số đo lường hiệu quả của Trường Đại học Đồng Nai

Kế hoạch Khảo sát các bên liên quan về các điều kiện ĐBCL (1156, 20/9/21).

Time 21.09.2021 09:03 | View 117

Trường Đại học Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc khảo sát các bên liên quan về các điều kiện ĐBCL

Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong (1155, 20/9/21)

Time 21.09.2021 09:01 | View 97

Năm học 2021-2022, việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Trường Đại học Đồng Nai sẽ thực hiện theo Kế hoạch số 1155/KH-ĐHĐN ngày 20/9/2021.

Quy định bảo mật và an toàn thông tin ĐBCL bên trong (1153, 20/09/21)

Time 21.09.2021 08:55 | View 106

Ngày 20/9/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai đã ban hành Quy định bảo mật và an toàn thông tin ĐBCL bên trong theo Quyết định số 1153/QĐ-ĐHĐN

Kế hoạch Lấy ý kiến (1096, 6/9/2021)

Time 10.09.2021 08:44 | View 68

Ngày 6/9/2021, Trường Đại học Đồng Nai bắt đầu triển khai thực hiện Kế hoạch số 1096/KH-ĐHĐN Lấy ý kiến các bên liên quan về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Quy định Lấy ý kiến (1095, 6/9/2021)

Time 10.09.2021 08:44 | View 68

Ngày 6/9/2021, Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1095/QĐ-ĐHĐN của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Thông báo bãi bỏ Quy định nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (1086, 1/9/2021)

Time 10.09.2021 08:43 | View 54

Ngày 1/9/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai đã có Thông báo số 1086/TB-ĐHĐN về việc bãi bỏ quy định sinh viên phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

123