logo
logo
 02513.857.046
Time 06.05.2022 10:12 | View 371

Ngày 27/4/2022, Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai đã ký ban hành Kế hoạch tự đánh giá trường Đại học Đồng Nai năm học 2021-2022 và Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. Trên cơ sở đó, Hội đồng tự đánh giá phải hoàn thành báo cáo tự đánh giá và gửi cho các bên liên quan trước ngày 20/6/2022. (Chi tiết file đính kèm)

QĐ HĐ TĐG 2022.pdf

Kế hoạch tự đánh giá 2021-2022.pdf